Årsmelding/rapport fra økonomi- og markeds komitéen 2015
Komitéen har i 2015 bestått av tre personer: Reidar Norschau (Gvarv), Tor Magne Skjelbred (Bø), og Hans Storli (Nome), leder. I tillegg har tidligere medlem og leder i utvalget, Knut Moe, stått for den delen av rekrutteringsprosjektet som omfatter skoleprosjektet.
Komitéens ordinære medlemmer + Knut Moe, har gjennom året avholdt to møter i tillegg til korrespondanse per e-post. I tillegg har komitéens medlemmer hatt et møte med golfklubbens styre.
Hovedfokus i 2015
Skaffe sponsorer til driving ranchen
I 2015 hadde klubben 17 avtaler (mot 21 i 2014 og 25 i 2013) om sponsing av driving ranchen. Kun fem av disse avtalene vil også gjelde for 2016. Samlet kom det inn kr. 94 000,- på disse avtalene i 2015. Klubben hadde budsjettert med kr. 120 000,- dette året.
Etter initiativ fra komitéen ble det avholdt et møte med klubbens styre i desember. På møtet ble fremlagt og godkjent forslag på fire nye sammensatte alternative sponsorpakker beregnet på ulike målgrupper.  Disse er forsøkt tilpasset bedriftenes varierende størrelse og økonomi. Vi håper dette kan demme litt opp for den økende svikten i sponsormarkedet. Vi håper endringen kan medføre at vi kan få til avtaler med flere og da også små foretak.  Det er igangsatt arbeid med å skaffe nye eller fornye sponsoravtaler i 2016.
Søknad om midler til rekrutteringsprosjektet 2015 - 2017
Rekrutteringsprosjektet er todelt og omfatter gratis tilbud om trening til knøtter/juniorer foruten en dags aktivitetstilbud til 7. trinnet ved alle skolene i Midt Telemark.
Finansiering og økonomi
Kostnadene forsøkes inndekket ved å søke om gavemidler fra potensielle bidragsytere. Det er i 2015 søkt om midler for over kr. 450 000, -. Totalt fikk komitéen inn kr. 43 000,-. Vi fikk støtte fra Nome og Bø kommune (kulturmidler), Sparebank1 Telemark (breddegave), Bø Lions Club og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde. Det var budsjettert med kr. 60 000,- for året.
Treningstilbudet
 I 2015 har ca. 40 knøtter og juniorer benyttet seg av treningstilbudet.
 
Skoleprosjektet
Totalt 213 elever på 7.trinnet fra Bø, Nome og Sauherad har gjennomført aktivitetsdag på Norsjø Golfpark i 2015 sesongen. I alt 10 klasser  (4 klasser på våren og 6 klasser på høsten). Fra Bø: 89 elever, fra Nome: 74 elever, fra Sauherad: 50 elever.
Siden en forsiktig start i 2009 med 1 klasse, har alle elevene på 7.trinnet fra de tre Midt-Telemark kommunene fått tilbud siden 2012. Til sammen har 1038 elever vært med på opplegget siden starten.
Tilbudet til skolene omfatter fri transport og et 3 timers opplegg på golfbanen med Matias som instruktør. Tilbakemeldingene fra skolene viser at dette er svært vellykket. Ikke minst takket være Matias, som gjør en fantastisk jobb. Det er et sterkt ønske fra skolene om at dette kan fortsette.
Antall medlemmer og sammensetning i økonomi- og markeds komitéen
Det har vært vanlig praksis at komitéen har bestått av fire ordinært valgte medlemmer. Det har også vært vanlig at disse medlemmene dekker bredt over minimum Midt-Telemark området. I tidligere nevnte møte i desember fremla komitéen ønsker overfor klubbens styre både om antall medlemmer, ønskede dekningsområder, bruk av ambassadør etc. Komitéen håper at styret har vurdert disse innspill for deretter behandling i klubbens rettmessige organer.
Lunde, 10. jan. 2016
H.Storli
Leder i økonomi- og markedskomité
Norsjø Golfklubb

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Sponsor Sparebank 1 Telemark