ÅRSMØTE I NORSJØ GOLFKLUBB
PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012
Saker til behandling:
1.    Det var 34 stemmeberettigede medlemmer
2.    Innkalling og saksliste blei godkjent
3.    Inger Lise Bergan blei valgt til dirigent, Ragnar Kisfoss blei valgt til referent mens Knut Moe og Oddbjørn Brevik blei valgt til og til å underskrive protokollen
4.    Årsmelding 2012 blei godkjent, det blei kommentert at en av våre medlemmer blei Norgesmester i bedriftsgolf og at dette burde være med i årsmeldingen.
5.    Årsregnskap 2012 var revidert og blei godkjent
6.    Det var ingen innkomne forslag
7.    Medlemskontingent for 2013 blei lik som 2012 og klubben garanterer for kr. 1600000.-
8.    Budsjettet for 2013 blei godkjent
9.    Årsmøtet ga styret fullmakt til å innarbeide i klubbens lov slike videre justeringer som kommer som følge av endelig vedtatt lovnorm for golfklubber når denne er vedtatt av Idrettsstyret.
10.    I tillegg til valgkomiteens innstilling blei Vegar Jenssen og Sondre Lindgren Larsen foreslått som med lemmer til turneringskomiteen begge blei valgt inn for 2 år.  Det ligger 7 vedlegg til protokollen


--------------------------------                        ------------------------------
Oddbjørn Brevik                            Knut Moe    
Sign                                                    Sign     

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Sponsor Sparebank 1 Telemark