Referat Årsmøte Norsjø golfklubb 27.1.2011. Kl.1800 Årnes kafeteria

1.    Godkjenning av stemmeberettige medlemmer: Det var 32 fremmøte alle var stemmeberettige.

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkallingen blei godkjent, det blei lagt inn nytt punkt 6 som var informasjon fra Norsjø golfpark.

3.    Valg av dirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen: Anne Guri kåsene blei valgt til dirigent, Ragnar Kisfoss blei valgt til referent mens Reidar Norschau og Kjetil Haatveit blei valg til å underskrive protokollen.

4.    Årsmelding 2010: Årsmeldingen fra klubben, Ngk junior golf, Elitegruppa, Norsjø seniorgolf, Turneringskomiteen og Økonomi og markedskomiteen blei lest igjennom. Alle årsmeldingene ligger vedlagt protokollen.

5.    Godkjenning av årsregnskapet for 2010: Regnskapet var revidert og blei godkjent, regnskapet ligger vedlag protokollen.

6.    Informasjon fra parken: Parken informerte om sin økonomiske status, parken har et dårligere resultat en 2009 hovedgrunnen til dette er mindre aktivitet i 2010. Noen av grepene parken vil gjøre i 2011 er gratis veien til golf til alle ansatte i Cappelen systemet, samt sterkt reduserte priser til sine sponsorer. De vil også lage en vervekampanje.

7.    Innkomne forslag: Det var et forslag til behandling, forslaget var å legge på Norsk golf (kr.140.-) til de medlems kategorier som ikke har det dvs. alle unntatt greenfee medlemmer. Forslaget blei godkjent

8.    Medlemskontingent: Medlemskontingenten økes gjennomsnittlig med kr.100.- De nye satsene ligger vedlagt protokollen.

9.    Budsjett 2011: Det er budsjettert med et overskudd på kr. 15000.- Budsjettet ligger ved protokollen.

10.    Valg av styre, komiteer og revisorer: Alle på valgkomiteens innstillinger blei valgt inn, listen over alle valgte ligger ved protokollen.      


Ulefoss, 31. 1.2011
 

 

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Sponsor Sparebank 1 Telemark