ÅRSMØTE I NORSJØ GOLFKLUBBReferat Årsmøte Norsjø golfklubb 25.1.2012. Kl.1800 Årnes kafeteria


Det blei holdt et informasjonsmøte av Norsjø golfpark fra kl.1800 så årsmøtet blei utsatt til kl.1900

1.    Godkjenning av stemmeberettige medlemmer: Det var 55 fremmøte alle var stemmeberettige.

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkallingen blei godkjent

3.    Valg av dirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen: Torbjørn Winsnes blei valgt til dirigent, Ragnar Kisfoss blei valgt til referent mens Norunn Brevik og Hans Storli blei valg til å underskrive protokollen.

4.    Årsmelding 2011: Årsmeldingen fra klubben blei lest opp, Ngk junior golf, Elitegruppa, Norsjø seniorgolf, Turneringskomiteen, Bane og dugnads komité og Økonomi og markedskomiteen blei ikke lest igjennom.
Men alle årsmeldingene ligger vedlagt       protokollen.
5.    Godkjenning av årsregnskapet for 2011: Regnskapet var revidert og blei godkjent, regnskapet ligger vedlag protokollen.

6.    Innkomne forslag: Det var to forslag til behandling, forslagene var å legge på kr.25.- til de medlems kategorier på grunnlag av økning på kr.25.- til Norges golfforbund, forslaget blei godkjent.
Det andre forslaget er å garantere for kr.1600 000.- i   medlemsinntekt til Norsjø golfpark, forslaget blei godkjent med forbehold om lovligheten om det.

7.    Medlemskontingent: Medlemskontingenten økes gjennomsnittlig med kr.200.- De nye satsene ligger vedlagt protokollen.

8.    Budsjett 2012: Det er budsjettert med et overskudd på kr. 10000.- Budsjettet ligger ved protokollen.

9.    Valg av styre, komiteer og revisorer: Alle på valgkomiteens innstillinger blei valgt inn, listen over alle valgte ligger ved protokollen.Se vedlegg

 

 

 

 


        Kontakt oss:
        35949400
        post@golfparken.no

Sponsor Sparebank 1 Telemark